Allmänna villlkor för TRYGG

1. ALLMÄNT OCH UPPLÅTELSE AV LICENS

1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller den av Svensk Trygghetstjänst AB (”Bolaget”) tillhandahållna applikationen Trygg (”Tjänsten”). Genom att registrera ett konto knutet till Tjänsten eller genom att annars använda Tjänsten, godkänner användaren (”Användaren”) att dennes rättigheter och skyldigheter beträffande Tjänsten regleras av dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) och förbinder sig att följa dessa.

1.2 Dessa Allmänna Villkor måste godkännas av Användaren innan köpet och/eller nedladdningen av Tjänstens kan fullgöras. Genom sådant godkännande intygar Användaren att denne läst, förstått och accepterar dessa Allmänna Villkor.

1.3 Om Användaren inte samtycker till någon eller några av villkoren i dessa Allmänna Villkor äger Användaren inte rätt att nyttja Tjänsten.

1.4 Genom godkännandet av dessa Allmänna Villkor ger Bolaget Användaren en begränsad, icke-exklusiv, icke överlåtbar, återkallerlig, icke sublicensierbar rätt att ladda ner, installera, och att använda Tjänsten på de villkor som föreskrivs i dessa Allmänna Villkor.

1.5. Användaren åtar sig att inte annat än då dessa Allmänna Villkor uttryckligen så tillåter hyra ut, leasa ut, låna ut, distribuera, vidareförsälja, ladda upp till eller hålla tillgänglig på webbsida eller server, hela eller delar av Tjänsten, eller möjliggöra för annan att göra detsamma. Användaren åtar sig vidare att inte undersöka, kopiera, dekompilera eller på annat sätt ta isär, modifiera, ändra eller kryptera Tjänsten.

1.6 Användaren får genom godkännandet av dessa Allmänna Villkor ingen rätt att använda några av Bolagets varumärken, logtyper, upphovsrätt, patent eller annan immateriell rättighet.

2. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

2.1 Användare som är under 18 år måste ha vårdnadshavares samtycke för att registrera ett konto knutet till Tjänsten eller för att annars använda Tjänsten.

2.2 Tjänsten får användas endast i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Användaren är också skyldig att följa Bolagets vid var tid lämnade instruktioner för användning av Tjänsten. Sådana instruktioner lämnas via Tjänsten och på webbplatsen för Tjänsten (www.trygghetstjanst.se) (”Webbplatsen”).

2.3 Användaren ansvarar, och ska hålla Bolaget skadeslös för alla skador, kostnader utgifter eller liknande som kan drabba Bolaget till följd därav, för att data och övrig information som Användaren, eller annan på uppdrag av Användaren, publicerar, sprider, skickar eller på annat sätt överför i eller i anslutning till Tjänsten (”Användarens Data”) inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning eller god sed.

2.4 Användaren får inte i något fall använda Tjänsten för att publicera, sprida, skicka eller på annat sätt överföra data eller annan information som:

(a) utgör hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, uppmaningar till brott eller som i annat avseende strider mot lag eller är kränkande, olämplig, vulgär, anstötlig, ohederlig eller opassande;

(b) denne inte har rätt att överföra enligt lag eller på grund av avtal eller lojalitetsplikt (såsom exempelvis företagshemligheter, insiderinformation eller konfidentiell information, given eller avslöjad som en del av ett anställningsförhållande eller enligt sekretessavtal);

(c) gör intrång i, bidrar till intrång i, eller förmår andra att göra intrång i patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt, närstående rättigheter eller annan immateriell rättighet;

(d) utgör obeställd eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, ”skräppost”, ”spam”, ”kedjebrev”, ”pyramidspel” eller andra former av erbjudanden; eller

(e) innehåller ”virus”, ”trojaner”, ”maskar” eller annan skadlig programvara eller kod eller på annat sätt kan skada eller negativt inverka på Tjänsten, Bolagets eller annans system.

2.5 Användaren får inte heller i något fall använda Tjänsten för att

(a) förtala, smäda trakassera, diskriminera, förfölja eller hota annan eller på annat sätt kränka annan person eller dennes rättigheter;

(b) falskeligen utge sig för att vara en person eller organisation eller falskeligen uppge eller på annat sätt ge en falsk beskrivning av sin anknytning till en person eller organisation;

(c) störa, hindra, skada, förstöra eller begränsa Tjänsten eller dess innehåll eller annan Användares dator eller data; eller

(d) samla in eller registrera personuppgifter.

2.6 Om Bolaget upptäcker data eller annan information som står i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lagstiftning eller god sed kommer Bolaget att ta bort informationen. Att Bolaget tar bort sådan information begränsar inte Användarens ansvar enligt dessa Allmänna Villkor.

2.7 Användaren är ansvarig för riktigheten i all information som lämnas av Användaren vid registrering av ett konto knutet Tjänsten eller annan användning av Tjänsten samt för all egen data införd i Tjänsten. Användaren ansvarar för alla konsekvenser av lämnad felaktig information eller av införd data.

3. ÅTKOMST OCH SÄKERHET

3.1 Bolaget förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl neka registrering av konto knutet till Tjänsten eller när som helst neka eller begränsa åtkomst till Tjänsten i övrigt.

3.2 Ett konto knutet till Tjänsten får endast användas av den registrerade Användaren. Användaren får inte ge annan behörig företrädare åtkomst till sitt konto.

3.3 Användaren ska skydda sina personliga koder så att ingen annan får tillgång till Användarens konto i Tjänsten. Dessa åtgärder består bl.a. i att (i) skydda datorer och annan bärare där en personlig kod försvaras eller används, (ii) välja personliga koder med hög säkerhet, (iii) hålla de personliga koderna hemliga och inte anteckna koderna på ett sätt eller på en plats som gör att de kan kopplas till kontot, samt (iv) att i övrigt följa dessa Allmänna Villkor. Användaren ska omedelbart meddela Bolaget om Användaren misstänker att obehörig fått tillgång till någon av Användarens personliga koder.

4. FEL OCH AVBROTT I TJÄNSTEN

Även om Bolaget strävar efter att hålla Tjänsten både tillgänglig och felfri kan Tjänsten innehålla ”buggar” eller andra brister som leder till avbrott eller fel. Bolaget kommer också att utföra underhåll eller uppgraderingar som kan medföra avbrott eller fel i Tjänsten. Avbrott och fel i Tjänsten kan även komma att inträffa på grund av andra orsaker. Användning av Tjänsten sker därför på Användarens egen risk.

5. TREDJEPARTSTJÄNSTER

5.1 Användarens tillgång till Tjänsten kan vara beroende av tjänster som tredje part tillhandahåller (såsom till exempel internetuppkoppling och mobiltelefonitjänster). Utöver vad som anges i punkt 8.3 nedan ansvarar Bolaget inte för sådana tjänster.

5.2 Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Bolaget ansvarar inte för innehållet för sådana tjänster, för sådana webbplatser eller för de tjänster eller produkter som erbjuds där.

6. BOLAGETS ANSVAR

Bolagets ansvar gentemot Användaren är begränsat till direkta skador som Bolaget vållar Användaren genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Bolaget ansvarar inte för avbrott, fel eller förseningar i Tjänsten, för obehörig åtkomst eller användning av uppgifter som lagras i Tjänsten eller för andra olägenheter, förluster eller skador (direkta eller indirekta) som uppkommer i samband med användandet av Tjänsten.

7. RÄTTEN TILL TJÄNSTEN OCH ANVÄNDARENS DATA

7.1 Samtliga rättigheter till Tjänsten tillkommer Bolaget och inga rättigheter, utöver rätten att nyttja Tjänsten enligt dessa Allmänna Villkor, överlåts, överförs eller upplåts till Användaren eller annan.

7.2 Användaren upplåter till Bolaget en icke exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar, avgiftsfri, global och i övrigt oinskränkt rätt att kopiera, ändra, bearbeta, överföra, visa, framföra, sprida och annars använda all information Användaren tillhandahåller vid registrering av konto knutet till Tjänsten och vid användandet av Tjänsten. Denna rätt upphör när Användaren raderar sådan information eller konto knutet till Tjänsten.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

8.1 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor ger Användaren sitt samtycke till att Bolaget (som personuppgiftsansvarig) behandlar de personuppgifter som Användaren lämnar till Bolaget (t.ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, hälsouppgifter, etc.), uppgifter om Användarens utrustning och användning (t.ex. operativsystem, webbläsartyp, IP-nummer, trafikdata, positionsdata, webbloggar, användarbeteende, användningsstatistik) samt korrespondens med Användaren i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Villkor.

8.2 Personuppgifterna och uppgifterna om Användarens utrustning och användning kan komma att användas för identifikation av och kommunikation med Användaren, administration av Tjänsten samt för marknadsföring. Uppgifterna kan även komma att samköras med andra register, både inom och utom EU, samt överföras till Bolagets samarbetspartners.

8.3 Samtliga Användarens uppgifter kan komma att lagras i en molntjänst vilket kan komma att innebära att Användarens uppgifter kan komma att överföras till tredje land, dvs. till ett land utanför EU eller EES. Bolaget är trots denna lagring fortfarande ansvarigt för hanteringen av Användarens uppgifter. Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor samtycker Användaren till att Användarens uppgifter överförs till tredje land.

8.4 Användaren har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om Användaren genom att skicka en skriftlig undertecknad begäran till Bolaget på den adress som anges i punkt 13 nedan. Om Användarens personuppgifter är felaktiga eller behandlas i strid med personuppgiftslagen kan Användaren enligt 28 § personuppgiftslagen begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas.

8.5 Enligt 11 § personuppgiftslagen får Användarens personuppgifter inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring efter att Användaren skriftligen anmält att Användaren motsätter sig sådan behandling. Sådan anmälan ska ske till adress som anges i punkt 13 nedan.

9. AVREGISTRERING OCH AVSTÄNGNING

9.1 Både Användaren och Bolaget får när som helst, utan angivande av skäl, avregistrera Användarens konto. Vid en avregistrering raderas kontots innehåll.

9.2 Om Bolaget upptäcker att Användaren använder Tjänsten i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lagstiftning eller god sed, kan Bolaget komma att stänga av Användaren från Tjänsten eller avregistrera Användarens konto i Tjänsten. Vad som anges i denna punkt begränsar inte Bolagets rätt att enligt punkt 9.1  när som helst avregistrera Användarens konto utan angivande av skäl.

10. AVVECKLING OCH ÄNDRING AV TJÄNSTEN

Bolaget har rätt att när som helst – utan att i förväg behöva underrätta Användaren – säga upp tillhandahållandet av Tjänsten helt eller delvis eller göra tillägg till och ändringar i Tjänsten.  

11. ÖVERLÅTELSE AV TJÄNSTEN

Bolaget får helt eller delvis föra över Tjänsten till annat bolag. Alla rättigheter och skyldigheter som gäller mellan Användaren och Bolaget kommer då istället att gälla mellan Användaren och det bolag som övertar Tjänsten.

12. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

12.1 Bolaget har rätt att göra tillägg till och ändringar i dessa Allmänna Villkor. Bolaget ska underrätta Användaren via Tjänsten eller Webbplatsen i skälig tid innan ett tillägg eller en ändring genomförs. Underrättelse behöver dock inte ske om tillägget eller ändringen är av begränsad betydelse eller föranleds av författningsreglering eller myndighetsbeslut.

12.2 En ny version av dessa Allmänna Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i villkoren och blir gällande gentemot Användaren när denne, efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren.

12.3 De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga i Tjänsten och på Webbplatsen och Användaren uppmanas därför att regelbundet kontrollera eventuella ändringar i de Allmänna Villkoren.

13. KONTAKTUPPGIFTER

Svensk Trygghetstjänst AB, org. nr 556893-6222, Ledningsgatan 7, 226 51 Lund, info@trygghetstjanst.se.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

14.1 Dessa Allmänna Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

14.2 Tvist i anslutning till Tjänsten eller dessa Allmänna Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.